Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.mazur.shop;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mazur.shop, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy mazur.shop a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mazur.shop.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy MAZUR.SHOP, działający pod adresem www.mazur.shop, prowadzony jest przez Gaja Marcin Mazur z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul.Belzacka 67, NIP:771-148-16-29, REGON 592010853.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. W celu korzystania ze sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MAZUR.SHOP zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mazur.shop.

9.Świadczenie wszystkich usług elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

10.Korzystanie ze sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością

11.Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

13. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

14. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Gaja Marcin Mazur ul. Belzacka 67 , 97-300 Piotrków Tryb. 

15. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności uregulowane zostały w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności ”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej sklepu oraz są zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA

1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu także bez rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Serwis jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji.

5. Klient niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

6. Sklep może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Klienta zarejestrowanego w przypadku, gdy:

- Klient, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Sklepie,

- Klient zamieszcza w Sklepie treści bezprawne,

- Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

- Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Sklepu,

IV. SPRZEDAŻ

1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Sklep świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży produktów na odległość, za pośrednictwem sklepu.

3. Przedmiot umowy sprzedaży obejmuje zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania produktów i zapłaty sprzedawcy ceny produktów.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu produktów podlegających promocji.

5. Zawierając Umowę sprzedaży, Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sklep.

7. Wydanie produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 1-2dni roboczych.

8. Czas realizacji wydania produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

9. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

10. Wydanie produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

11. Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane

12. Promocje nie sumują się.

 

V. DOSTAWA

1. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia i jest realizowana w ciągu 2-7 dni roboczych. Jednak w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych zastrzegamy sobie prawo do wysyłki towaru w ciągu 5 dni roboczych. 

2. Zamówienia realizowane są w dni robocze od 9.00 – 17:00

3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Paczkomaty InPost

- Kurier InPost

Odbiór osobisty: możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Gaja Marcin Mazur ul. Belzacka 67 . Odbiór osobisty prosimy uprzedzać powiadamiając nas telefonicznie.

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mazur.shop.

5.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

6. Przy płatnościach kartą czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

7. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.).W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem telefonicznie: 691-030-020 bądź na adres e-mail: biuro@marcinmazur.com

 

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym MAZUR.SHOP są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

2. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

3. W przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni zamówienie zostaje anulowane.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

5. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi sprzedaży zostają dołączone do produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.

6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy sprzedaży, sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie produkt został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu.

 

VIII. REKLAMACJE

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:
- za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@marcinmazur.com,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Belzacka 67, 97-300 Piotrków Tryb.

2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

3. W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:
- zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu serwisu,
- konieczności dostosowania działania serwisu i zapisów regulaminu do nowych przepisów prawa.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MAZUR.SHOP a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl